Όμιλος ΕΛΠΕ:
Πρωτοπόρος στον
ενεργειακό τομέα
της ΝΑ Ευρώπης

Ανάπτυξη σημαντικού
χαρτοφυλακίου
ηλεκτροπαραγωγής
από ΑΠΕ

Μείωση του Ομιλικού
αποτυπώματος άνθρακα κατά
250.000 τόνους
ετησίως