Ποιοι Είμαστε

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ενεργειακών προϊόντων που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η μελέτη, εμπορία εξοπλισμού, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, φωτοβολταϊκών, βιομάζας κτλ.).

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου μονάδων ηλεκτροπαραγωγής  από  ΑΠΕ μέχρι το 2015 (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα κτλ), μέσω ανάπτυξης έργων σε ακίνητα του Ομίλου και εκτός, ώστε να συμβάλει στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τουλάχιστον κατά 250.000 τόνους ετησίως.

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει ήδη σε λειτουργία Φ/Β Σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 3 έργα  συνολικής ονομαστικής ισχύος 10,5 MW σε ακίνητα που ανήκουν στον Όμιλο.  Επίσης  η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες αναπτύσσει 2 μονάδες βιομάζας 4,7 MW και 5 MW.

Επιπλέον η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες αναπτύσσει σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 147,5 MW φωτοβολταϊκών καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα.