Δραστηριότητες

Νέες Τεχνολογίες

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, επενδύει υποστηρίζοντας ερευνητικά προγραμμάτα και πιλοτικές εφαρμογές εναλλακτικών τεχνολογιών κίνησης και γενικότερα τεχνολογικές καινοτομίες.

ZEOCAT-3D

ΠρόγραμμαΝανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Βιοτεχνολογία και Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία, Horizon 2020 Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση
ΣυμμετέχοντεςL'URENDERRA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL, TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS SL, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", OPTIMIZACION ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD SL, NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO, TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN, 3D-cat B.V., Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Μητσιολίδης -Μητσόπουλος-Βοζατζίδης-Τζιάκας ΑΕ, CENTRE NATIONAL DE LA RESCHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, KNEIA SL, HYBRID CATALYSIS BV, STIFTELSEN SINTEF, FUNDACION CARTIF, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, Majid hashemi
ΑντικείμενοΑνάπτυξη ενός διλειτουργικού νανοκαταλύτη βασισμένου σε ιεραρχικά δομημένο ζεόλιθο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία 3D, για την άμεση μετατροπή του μεθανίου σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες μέσω της αποϋδρομαρωμοποίησης του μεθανίου
Ιστότοπος http://www.zeocat-3d.eu/
Grant Agreement No 814548

RECO2NVERT

ΠρόγραμμαΜετατροπή Αιχμαλωτισμένου CO2, Horizon 2020 Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση
ΣυμμετέχοντεςΕΚΕΤΑ, DLR, IREC, ENGICER, NEOZEO, SU-MMK, ABENGOA, PI, UOL, ΕΛΠΕ, EXXONMOBIL, MPFL
ΑντικείμενοΆμεση μετατροπή του CO2 σε υγρά καύσιμα, μέσω σύζευξης σε ένα ηλιοθερμικό σύστημα
Ιστότοπος

BIOFIT

ΠρόγραμμαΟικοδομώντας Ένα Μέλλον Χαμηλής Κατανάλωσης Άνθρακα: Ασφαλής, Καθαρή Ενέργεια, Horizon 2020 Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση
ΣυμμετέχοντεςBTG Group, WIP Renewable Energies, Bioenergy 2020+, DBFZ, ΕΚΕΤΑ, VTT, CIEMAT, Energikontor, EPBIH, Technip Benelux, Stichting Wageningen Reasearch, Swedish Biofuels, ΕΛΠΕ, Biocarburantes de Castilla y Leon
ΑντικείμενοΑναδιαμόρφωση της Βιοενέργειας για την Βιομηχανία της Ευρώπης
Ιστότοπος

SMACC

ΠρόγραμμαErasmus Mundus ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (EMJMDs) Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση
ΣυμμετέχοντεςΕΛΠΕ, UNIVERSITE DE MONS, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, HERIOT-WATT UNIVERSITY, UNIVERSIDAD DEL PAIS VASC
ΑντικείμενοΈξυπνες πόλεις και κοινότητες
Ιστότοπος http://www.smacc-project.eu/index.html

PROOF

ΠρόγραμμαΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ
ΑντικείμενοΚαινοτόμες Καταλυτικές Διεργασίες Αξιοποίησης Κλασμάτων Πετρελαίου Χαμηλής Αξίας για Παραγωγή Αναβαθμισμένων Καυσίμων και Πετροχημικών Πρώτων Υλών
ΠεριγραφήΚαινοτόμες Καταλυτικές Διεργασίες Αξιοποίησης Κλασμάτων Πετρελαίου Χαμηλής Αξίας για Παραγωγή Αναβαθμισμένων Καυσίμων και Πετροχημικών Πρώτων Υλών» (PROOFF, Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03057»
Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη δύο (2) νέων καινοτόμων διεργασιών διυλιστηρίου και η αριστοποίηση μιας (1) υπάρχουσας διεργασίας για μεγιστοποίηση της απόδοσης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η πρώτη καινοτόμος διεργασία αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογίας καταλυτικής πυρόλυσης ελαφρών κλασμάτων νάφθας χαμηλής αξίας για παραγωγή κυρίως προπυλενίου. Η δεύτερη τεχνολογία αφορά στην ισομερείωση ενδιαμέσων κλασμάτων πετρελαίου (καυσίμων αεροπορίας και ντίζελ) για παραγωγή των αντιστοίχων καυσίμων με βελτιωμένες ιδιότητες ψυχρής ροής, ενώ η τρίτη τεχνολογία αφορά στη βελτιστοποίηση της υπάρχουσας διεργασίας καταλυτικής πυρόλυσης έτσι ώστε να είναι σε θέση να πυρολύει καταλυτικά μεγάλα ποσοστά βαρέων κλασμάτων πετρελαίου όπως μαζούτ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03057).

SustProWaste

ΠρόγραμμαΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ
ΣυμμετέχοντεςΕΛΠΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑντικείμενοΑνάπτυξη πράσινων πρατηρίων αξιοποίησης αποβλήτων τροφίμων για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων υψηλής αειφορίας και προϊόντων προστιθέμενης αξίας

ΕΣΘΙΣΗΣ

ΠρόγραμμαΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ
ΑντικείμενοΈξυπνο Σύστημα αισΘητήρων ανΙχνευσηΣ διαρροΗς σε αγωγούς μεταφοράΣ προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου (ΕΣΘΙΣΗΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – PROMETHEUS

Πρόγραμμα
Ελληνο-γερμανική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διμερή έρευνα και καινοτομία Σε εξέλιξη
ΑντικείμενοΠρωτονιακοί και οξυγονικοί αγωγοί για συν-ηλεκτρόλυση CO2 / H2O και διερεύνηση για μετατροπή προς εναλλασσόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με μεθανόλη και άλλες χημικές ουσίες με στόχο την Ευρωπαϊκή βιωσιμότητα

The European PhD Hub

ΠρόγραμμαErasmus+ Βασική Δράση 2 Συμμαχίες Γνώσης Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση, αριθμός αναφοράς: 588220-EPP-1-2017-1-LU-EPPKA2-KA
ΣυμμετέχοντεςEuropean University Foundation (coordinator), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., ΕΛΠΕ, University of Alcala, Advantic Systemas SL, Birmingham City University, Microsoft Research Ltd, University of Lodz, LSI Software SA
ΑντικείμενοΣυνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών - Συμμαχίες γνώσης
Ιστότοπος http://phdhub.eu/

 

LIFE 2016 – BIOMASS C+

ΠρόγραμμαLIFE Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση, αριθμός αναφοράς: LIFE16 CCM/GR/000044
ΣυμμετέχοντεςEKETA, BIOSTREAM, COMRA, ΕΛΠΕ, Universidad Politecnica de Madrid,Volterra Ecosystems SL
ΑντικείμενοΧαμηλού κόστους, παραγωγή βιοαιθανόλης με χρήση πράσινων καινοτόμων
πλωτών φίλτρων σε πολλαπλά υδάτινα σώματα,
Ιστότοπος http://biomasscarbonpositive.eu/

GREEN MEOH

ΠρόγραμμαCAPITA ERANET Ολοκληρώθηκε
Φορέας ΈργουΕυρωπαϊκή ένωση, αριθμός αναφοράς: FP7 CAPITA ERA-NET 13CAPITA-13-8B
ΑντικείμενοΣύνθεση μεθανόλης σε ατμοσφαιρική πίεση μέσα σε αντιοξειδωτικούς ηλεκτροχημικούς μεμβρανικούς αντιδραστήρες

HYDROSOL – PLANT

ΠρόγραμμαFP7 Ολοκληρώθηκε
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση
ΣυμμετέχοντεςAerosol & Particle Technology Laboratory, DLR, CIEMAT, HYGEAR, ΕΛΠΕ
ΑντικείμενοΘερμοχημική παραγωγή υδρογόνου σε ηλιακό μονολιθικό αντιδραστήρα: κατασκευή και λειτουργία σταθμού 750 kWth
Ιστότοπος http://www.hydrosol-plant.certh.gr/root.en.aspx

MICROALGAE-BIO-PRODUCTS

ΠρόγραμμαFP7 Ολοκληρώθηκε
ΦορέαςΕυρωπαϊκή ένωση
ΑντικείμενοΒιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιοχημικών προϊόντων από μικροάλγη

Chorus: Green Energy Cluster

ΠρόγραμμαCLUSTERS Ολοκληρώθηκε
ΑντικείμενοΣυστάδα CHORUS για την Πράσινη Ενέργεια

 

Sustain Diesel

ΠρόγραμμαFP7 Ολοκληρώθηκε
ΦορέαςΕυρωπαϊκή ένωση
ΑντικείμενοΒελτίωση της βιωσιμότητας της Τεχνολογίας Παραγωγής Ντίζελ, μέσω της προώθησης ενός υβριδικού ντίζελ δεύτερης γενιάς, με χρήση ΑΠΕ